Website InfoWebsite InfoWebsite Info

Upphovsrätt m.m.

Innehållet i dessa Internetpresentationer är upphovsrättsligt skyddat. Nedladdning av innehållet i denna Internetpresentation får endast ske för personligt, icke kommersiellt, internt bruk. För övrigt får logotyper, grafik, text eller bilder på dessa Internetsidor endast användas efter skriftlig överenskommelse med respektive upphovsrättsinnehavare. Användning omfattar men är inte begränsat till kopiering, annat mångfaldnigande, förändring, publicering, nedladdning, vidarebefordring. Länkar som hänvisar till Inatech Industriautomation AB’s utbud får inte ge intryck av att innehållet på dessa sidor är del av en annan sidan utbud.

Burmek, Bautech och Randek är registrerade varumärken som ägs av Randek AB.

Cookies (kakor) 

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om detta. Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se/cookies. Om du inte accepterar cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas.

Inatech’s hemsida använder cookies för språkhanteringen av sidorna. Kakan förfaller vi sessionens slut.Copyrights, etc.

The content of these internet presentations are protected by copyright. The download of the content of this Internet presentation may only be made for personal, noncommercial, internal use. The logos, graphics, text or images on this website may only be used by written agreement with the copyright holders respectively. Use includes but is not limited to copying, other reproduction, modification, publishing, downloading, forwarding. Links referring to Inatech Industriautomation AB’s services may not give the impression that the content of these pages are part of another page selection.

Burmek, Bautech and Randek are registered trademarks of Randek AB.

Cookies

A cookie is a small text file a website wants to save on your computer. Under the Electronic Communications Act, anyone who visits a website with cookies to obtain information about this. Post- och Telestyrelsen, which is the Swedish supervisory authority in the field, provides additional information about cookies on its website, www.pts.se / cookies. If you do not accept cookies you can set your browser to automatically decline cookies or are informed every time a website asks to store a cookie. The browser can also delete previously stored cookies.

Inatech’s website uses cookies for the language selection of the pages. The cookie expires at the end of the session.

Copyrights, etc.

Der Inhalt dieser Internet-Präsentationen sind urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen des Inhalts dieser Internet-Präsentation darf ausschließlich nur für private, nicht-kommerziellen, internen Gebrauch gemacht werden. Logos, Grafiken, Text oder Bilder auf dieser Webseite dürfen nur nach schriftlicher Vereinbarung mit repektive Rechteinhaber verwendet werden. Mit verwenden ist kopieren, andere Vervielfältigung, Änderung, Veröffentlichung, das Herunterladen gemeint. Links, die auf Inatech Industriautomation AB’s Homepage hinweisst, darf nicht der Eindruck entstehen, dass der Inhalt dieser Seiten sei Teil einer anderen Seitenauswahl stehen.

Burmek, Bautech und Randek sind eingetragene Warenzeichen der Randek AB registriert.

Cookies

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website auf Ihrem Computer speichern möchte. Unter dem Gesetz über elektronische Kommunikation, muss eine Website-Besucher
durch Cookies informiert werden. Post och Telestyrelsen in Schweden, welche die Aufsichtsbehörde in das Feld ist, liefert zusätzliche Informationen über Cookies auf ihrer Website, www.pts.se / Cookies. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren möchte, können Sie Ihren Browser für automatische Ablehnung oder Cookie-Information einstellen. Der Browser kann auch zuvor gespeicherten Cookies löschen.

Die Inatech Website verwendet Cookies für die Sprachverarbeitung der Seiten. Das Cookie verfällt wenn die Sitzung beenden ist.

sv_SESwedish