SPL270 HistoriaSPL270 HistoryDie SPL270 Geschichte

Första försöket att bygga en “abbund”-maskin resulterade 1982 i en maskin bestående av en såg och en rullbana med klappanslag. Sågen positionerades i vinkel och centrumlinje men längdpositioneringen fick ännu skötas manuellt genom att knuffa arbetsstycket mot något av klappanslagen. Anslagen ställde operatören i förväg in på lämpliga positioner med hjälp av en måttskala. När materialet skulle kapas fälldes önskat anslag ned och materialet knuffades mot anslaget innan sågsnittet utlöstes. Maskinen kunde även utrustas med borr och fräs enheter.

SPL 270-1
Den första riktiga ”abbund”-maskinen presenterades först 1984. Maskinen var utrustad med ett riktigt styrsystem för automatisk positionering av arbetsstycket. Med hjälp av ett mindre tangentbord och en monitor kund bearbetningarna programmeras och sparas på maskinen. Anläggningen var i grundutförandet bestyckad med en gripare för positionering av arbetsstycket, en såg som positionerades i vinkel, centrum och lutning, samt en fräs och en borrenhet. De flesta anläggningarna försågs med extra bearbetningsutrustning som t.ex. hak fräsar, plattfräsar, tappfräsar, markeringsenheter och extra borraggregat. Det gjorde även några maskiner för blockhus tillverkning. Maskinerna förbättrades kontinuerligt och automationsgraden ökades succesivt.

SPL 270-2
1988 togs ett nytt styrsystem fram med möjligheten att hantera RAM-kort. Burmek utvecklade ett kontorsprogram som kunde användas för att skapa och spara produktionsprogram på RAM-kort. RAM-korten kunde därefter pluggas in i maskinen där bearbetningsprogrammen kunde läsas in för produktion. Med detta gavs också möjlighet att generera produktionsprogram direkt i CAD-systemet för att sedan läsa in koden direkt i maskinen. SPL270-2 maskinen fick också ett nytt positionerings-system eftersom företaget Hunddegger sökt och fått patent på den lösning som Burmek använt i SPL270.1-maskinen.

SPL 270-3
SPL 270-2 ersattes 1989 med SPL 270-3 som hade ett nytt positioneringssystem och ett traditionellt sågbord. Maskinen fick också ett nyutvecklad fräs-enhet som kunde positioneras automatiskt i tre dimensioner. Automationsgraden höjdes åter igen.

SPL 270-4
1994 såg en ny skapelse dagens ljus. SPL270-4 fick en modern PLC-PLC-styrning med möjlighet att läsa disketter eller anslutas på nätverk för hantering av produktionsfiler. SPL 270-4 maskinen kunde också beställas med en ”pyramid”-fräs som klarade att fräsa ”Grad”- och ”Kehlkerven”.The first attempt to build a roof truss machining system resulted in a “drop stop” system in 1982. The system consisted of a saw, which could be positioned at an angle and a center position. The longitudinal positioning of work pieces was not yet implemented. The machine was provided with a number of pneumatic stops, which were manually positioned on a guide rail with the help of a scale. In the production the desired fold down stop was activated and the work piece was pressed against the stop before the saw cut was executed. The system could also be equipped with a drilling and milling unit.

SPL 270-1
The first proper roof truss machining system was first launched in 1984. The machine was equipped with a control system and automatic positioning of the work pieces. The process was programmed via a small screen and a keyboard and the programs could be stored for later use. The machine was in the basic version equipped with a Gripper unit for the positioning of the work pieces and a rotating and tilting saw, a milling unit and a drill. Most plants were also equipped with various items like notching units, tenon units, marking and extra drills. The system could also be complemented with planners. Some plants have been built as blockhouse machining systems. The machines were continuously improved and got more and more automated.

SPL 270-2
In 1988, a new controller was introduced with the possibility to save programs on a RAM card. Burmek had also developed software for office-use with the possibility to story machining programs on a RAM-card. The RAM-card could be plugged in to the machines RAM-card reader and presented to the operator for production. This also gave the possibility to generate machining programs directly from a roof truss CAD-program.
The machine was also equipped with a new positioning because the Hundegger-company had applied for and got the patent for the gripping system used by the Burmek SPL270.1.

SPL 270-3
The SPL 270-2 was replaced in 1989 by the 270-3 machine with a new positioning system. A new concept for the work piece positioning was developed and a universal milling head had been developed. The new head could cut automatically in three dimensions. The degree of automation had been increased again.
SPL 270-4
The SPL270-4 with a new PC-PLC control system was introduced in 1994. The machine got an industrial PC with a floppy station and a the possibility for a network connection. The SPL 270-4 system could also be equipped with a “pyramid” cutter, for the cutting of “Grad-“ and “Kehlkerven”.Der erste Versuch, eine Abbund-Anlage zu bauen, ergab als Resultat einer ”Klappanschlag” Abbund-Anlage im Jahr 1982. Die Anlage bestand aus einer Säge, welche im Winkel und in der Zentrumlinie positioniert werden konnte. Die Längspositionierung der Arbeitsstücke gab es noch nicht in dieser Version. Die Anlage war mit einer Anzahl von Klapp-Anschlägen versehen, welche manuell an einer Führungsschiene mit Messkala fixiert wurden. Bei der Produktion wurde der gewünschte Klappanschlag heruntergefällt, das Arbeitsstück wurde von Hand gegen den Anschlag gedrückt, bevor der Sägeschnitt ausgeführt wurde. Die Anlage konnte zusätzlich auch mit einem Bohr- und Fräsaggregat ausgerüstet werden.

SPL 270-1
Die erste richtige Abbund-Anlage kam 1984 auf den Markt. Die Anlage war mit einem Steuersystem und einer automatischer Positionierung der Arbeitsstücke ausgerüstet. Via einem kleinen Bildschirm und einer Tastatur konnte man die Bearbeitung programmieren und speichern. Die Anlage war in der Grundausführung mit einem Messchlitten für die Positionierung der Arbeitsstücke, einer Säge mit Drehung und Neigung, einer Kervenfräse und einem Kervenbohrer ausgerüstet. Die meisten Anlagen wurden darüber hinaus mit diversen Aggregaten für die Überblattung, Zapfenfräsung und mit Markier-Aggregaten und extra Bohraggregaten ausgerüstet. Die Anlage konnte darüber hinaus mit Hobel- und Anfasanlagen komplettiert werden. Einige Anlagen wurden auch als Blockhaus-Anlage gebaut. Die Anlagen wurden laufend technisch erweitert und wurden mehr und mehr automatisiert.
SPL 270-2
1988 wurde ein neues Steuer-System eingeführt mit der Möglichkeit, die Bearbeitungsprogramme auf einer RAM-Karte zu speichern. Mit einer entsprechenden Software konnte man einen Büro-PC für Herstellung des Bearbeitungsprogramms verwenden. Die Bearbeitungsdaten wurden auf einer RAM-Karte gespeichert und die Daten konnten vom RAM-Kartenleser an der Anlage eingelest werden. Nun können die Bearbeitungsdaten auch direkt von einem CAD-File, d.h. von einem CAD-Programm, eingelesen werden. Diese Anlage wurde mit einem neuen Positionierungs-System versehen, da die Fa. Hundegger für die bei der 270-1 verwendeten Positionierung Patentschutz suchte.
SPL 270-3
Die SPL 270-2 wurde bereits 1989 durch die 270-3 Anlage mit einem neuen Positionierungssystem, ersetzt. Ein neues Konzept für die Positionierung der Arbeitsstücke wurde entwickelt und ein Universalfräs-Aggregat wurde entwickelt, welche automatische die verschiedenen Bearbeitungen in drei Dimensionen, d.h. für Überblattung, Zapfen und Ausfräsungen, ausführte. Der Automatisierungsgrad wurde nochmals erhöht.
SPL 270-4
1994 erschien die SPL 270-4 Anlage mit PC-PLC-Steuerung. Ein Industrie-PC mit Diskettenstation und einem Netzwerks-Anschluss, für die Hantierung der Bearbeitungs-Programme, wurde verwendet. Die SPL 270-4 Anlage konnte auch mit einem Pyramidenfräser, für die Fräsen von Grad- und Kehlkerven ausgerüstet werden.

en_GBEnglish